ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Екипът на WeboGuard предоставя на своите Клиенти чрез сайта www.weboguard.com следните услуги:

 • Споделен хостинг;
 • Регистрация и управление на домейн;
 • Одит на уебсайт за достъпност за хора с нарушено зрение (съответствие с част от изискванията, въведени с Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор).

Имайте предвид, че Услугите може да се използват от юдирически лица и от пълнолетни и дееспособни физически лица, навършили 18 години, като всеки Клиент, попълвайки своите данни и създавайки своя акаунт, декларира, че е пълнолетен.

Собственик на този сайт е „УЕБОГАРД“ ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206506597, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1483, бул. „Витоша“  № 68, ет. 1, представлявано от управителите Игнат Андровски.

Настоящата Политика отговаря на въпросите, свързани с обработването на личните данни на физическите лица през Сайта и дава информация относно правата на клиентите на услугите и задълженията ни, като Собственик на сайта и като Администратор на лични данни.

За повече въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес info@weboguard.com.

 

         1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

През май месец 2018 год. влезе в сила Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation или по-надолу наричан за краткост „GDPR” или „ОРЗД“), приет от Европейския съюз, който Регламент урежда защитата на личните данни на физическите лица.

Предоставяйки нашите Услуги на сайта www.weboguard.com, ние се явяваме Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД и на Закона за защита на личните данни, тъй като събираме, обработваме и съхраняваме личните данни на Клиентите, доколкото тези лични данни са необходими за предоставянето на самите Услуги.

За нас е изключително важно личните данни на нашите Клиенти да са защитени и ето защо при събирането, обработването и съхранението на личните данни WeboGuard спазва всички законови изисквания на европейското и българското законодателство.

В качеството си на Администратор на лични данни Ви предоставяме следната информация, която може да използвате при въпроси, относно личните Ви данни, тяхната обработка и съхранение:

 

         2. Администратор на лични данни и собственик на сайта е:

 • Наименование на юридическото лице – „УЕБОГАРД“ ООД
 • Единен идентификационен код (ЕИК): 206506597
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“  № 68, ет. 1;
 • E-mail: info@weboguard.com
 • Интернет страница: www.weboguard.com
 • Телефон за връзка: +359 883 230333
 • Представлявано от управителя Игнат Георгиев Андровски.

 

         3.  Служител, отговарящ за защитата на личните данни на физическите лица:

 • Име: Игнат Андровски
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“  № 68, ет. 1;
 • Email: info@weboguard.com
 • Телефон за връзка: +359898 504 816

 

         4. Надзорен орган в Република България, към който може да се обърнете по въпроси, свързани с личните Ви данни, както и ако считате, че защитата и сигурността им е нарушена:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон за връзка – Център за информация и контакти: 02/ 915 3 518

 

          5. Лични данни, които събираме и обработваме чрез сайта www.weboguard.com.

               5.1. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с предоставянето на гореописаните Услуги на своите Клиенти, като основанията за събирането и обработването на личните данни са за изпълнението на сключените между Доставчика и неговите Клиенти договори за предоставяне на съответните услуги; спазването на различните законови задължения на Доставчика (напр. счетоводни задължения) и във връзка с легитимните интереси на Доставчика.

В тази връзка, Доставчикът събира следните минимално необходими лични данни:

 • пълни имена на физическите лица;
 • телефон;
 • електронна поща;
 • адрес

Горните данни са необходими с цел:

 • създаване на Клиентски профил на Клиента, през който същият ще управлява различните услуги, които ползва;
 • комуниканция с Клиента във връзка с изпълнение на договора, изпращане на уведомления и др.;
 • изпълнение на договорните задължения на Доставчика и предоставянето на услугата;
 • изпълнение на данъчните и счетоводните задължения на Доставчика, вменени му със закон (издаване на счетоводен документ за предоставените Услуги; водене на счетоводство и др.);
 • с оглед легитимните интереси на Доставчика, включително с оглед превенция услугите на Доставчика да се използват за действия с неправомерен и престъпен характер.

Данните от документа за самоличност ще се обработват САМО за минимално необходимия срок за установяване на самоличността на лицето и на истинността на въведените данни. В случай, че се установи извършването или опита за извършването на правонаришение, данните за документа за самоличност ще се предадат на компетентните органи и ще се съхраняват от Доставчика до приключване на съответното разследване от компетентните органи.

 • Не събираме и не обработваме специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от ОРЗД, а именно лични данни за физически лица, разкриващи расов или етнически произход, политическите им възгледи, религиозните или философските убеждения на лицата или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
 • Не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с Вашите лични данни, които обработваме.
 • Не използване личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Клиентът, в качеството си на собственик на уебсайт, чието съдържание нашият екип одитира, се задължава да ограничи предварително възможността за изтичане на лични данни на свои абонати/ползватели/клиенти – физически лица при извършването на одита от нашия екип.

 

                 5.2. Други данни

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате www.weboguard.com, информация и данни могат да бъдат събирани чрез употреба на т.нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни позволява да подобрим Услугите ни и използваемостта на Сайта.

„Бисквитките“ не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в устройството Ви.

Моля, за повече информация, запознайте се с Политиката ни за използване на „бисквитки“.

         6. Срок на обработване на личните данни

Срокът на обработване на личните Ви данни включва времето, в което Ви предоставяме Услугите.

При прекратяване използването на Услугите, ние спираме събирането на нова информация и обработването на личните Ви данни, които имаме събрани към дадения момент.

След този момент, ние ще съхраняваме Вашите лични данни в законоустановени срокове във връзка със задълженията ни да съхраняваме данъчна и счетоводна информация – имена, адрес и др. След изтичането на тези законоворегламентирани срокове, данните ще бъдат унищожени в срок до 3 месеца.

         7. Лица, които получават Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат получени и от други лица – държавни и общински органи и служби по повод и във връзка с изпълнение на законните им задължения – НАП, НОИ, КЗЛД, ДАНС, КЗП, всички полицейски и съдебни органи и служби, както и други органи в установите от закон случаи.

Данните Ви  ще бъдат или може да бъдат предоставени и на лица, с които работим – счетоводители и юридически консултанти, екипа на WeboGuard и други лица, с цел предоставянето и подобряване на Услугите ни, осъществяване на наши легитимни интереси.

Доставчикът предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва подадените от Вас лични данни в качеството си на администратор и за целите на регистрацията на заявения от Вас домейн. Данните Ви ще бъдат предадени за обработване от съответните организации, поддържащи регистрите на домейни за съответната област.

         8. Права на Клиента

               8.1. Достъп до личните Ви данни – При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни, ние ще Ви предоставим копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като потребител може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства  – по имейл. В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни.

               8.2.  Корекция на лични данни –  Може да поискате от нас да коригираме неточни лични данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени.

               8.3. Ограничаване на обработването на личните Ви данни – при определени основания, посочени в ОРЗД може чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства да поискате ограничаване обработването на личните Ви данни. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора.

               8.4. Имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни– може да го направите в писмена форма, като отправите искането си до нас, в качеството ни на Администратор на лични данни.

               8.5. Имате т.нар. право на преносимост на личните Ви данни – може да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както правото Ви да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил на нас – администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

               8.6.  Имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, в случай на констатирано нарушение на правата Ви от наша страна като администратор. По-горе може да намерите данните на Комисията за защита на личните данни.

Всички искания (устни, писмени – изпратени на хартиен носител и/или чрез имейл) ще бъдат обработвани от нас без ненужно забавяне и ще бъдете уведомени за решението ни като Администратор.

Моля, в молбата/имейла си отбелязвайте винаги имената си, както и начин, по който да се свържем с Вас, за да своевременно да получите нашия отговор във връзка със зададеното от Вас искане/ въпрос.

         9. Задължения на Администратора

               9.1. Ще отговаряме без ненужно забавяне на исканията Ви, въпросите и препоръките Ви във връзка със защитата на личните Ви данни.

               9.2. Ще Ви предоставяме необходимата информация и съдействие във връзка с обработването на личните Ви данни.

               9.3. Вашата сигурност е изключително важна за нас и ние ще осигурим и поддържаме адекватно ниво на защита на личните данни на нашите клиенти. Ще поддържаме необходимите технически и организационни мерки за защита на данните на нашите Клиенти. При пробив в сигурността на личните данни се ангажираме да уведомим Клиентите, засегнати от пробива на лични данни, ако има висок риск от настъпване сериозни последици за техните права, свободи и законни интереси.

               9.4. Като Администратор на лични данни ще съблюдаваме спазването на всички задължения, които са ни вменени от европейското и българското законодателство.

         10. Други

На Сайта са предоставени връзки/бутони към други сайтове на наши партньори.

Имайте предвид, че наличието на тези връзки към други сайтове може да доведе до събиране на Ваша информация от тях както от типа на „бисквитките“, така и друга информация. Ако сте вписан в профила си към някоя от тези страници, информацията, която дадената страница събира за Вас, може да бъде по-подробна.

Ние не носим отговорност и не влияем върху съдържанието или поддържането на страниците, чиито връзки сме споделили на сайта си и  не отговаряме за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка. Също така не носим отговорност и не влияем върху информацията, която тези страници обработват за Вас, тъй като ние сме Администратор и обработваме само информация, която Вие доброволно сте ни предоставили при посещението на нашия сайт и във връзка с нашата Услуги.

Настоящата Политика може да бъде изменяна и допълвана, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайта www.weboguard.com, без да има необходимост промените в Политиката да се изпращат на всеки абонат поотделно. Ето защо, моля, следете за промени на настоящата Политика за сигурност.

 

24.03.2021 год. Екипа на WeboGuard