ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „УЕБОГАРД“ ООД (наричано по-долу за краткост „Доставчикът“ и/или WeboGuard) от една страна, и всеки Клиент (наричан по-долу за краткост „Клиентът”), който желае да ползва предлаганите от Доставчика Услуги, от друга страна.

Услугите се предлагат на Клиентите чрез интернет сайта: www.weboguard.com (наричан по-долу „Сайтът“), собственост на „УЕБОГАРД“ ООД. С настоящите Общи условия се уреждат правата и задълженията между Доставчика, който доставя Услугите и Клиентите. 

Всеки Клиент, който закупува Услугите чрез сайта на Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между Доставчика и Клиента, с предмет предоставяне на Услугите, се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на Клиента с тях.

Изричното съгласие на Клиента се състои в неговото електронното волеизявление, което той/тя чрез отбелязване в полето „СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ” на съответното меню от сайта и кликването на съответния виртуален бутон за съгласие. С това действие (виртуално изразено изрично съгласие) Клиентът декларира, че е съгласен с клаузите на настоящите Общи условия за ползване на сайта www.weboguard.com, както и с публикуваните на сайта Политика за сигурност и защита на личните данни, както и че приема безусловно и се задължава да ги спазва.

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че е пълнолетен и дееспособен съгласно българското законодателство.

I. Понятия

С цел спазването на принципите на яснота, точност, прозрачност и за избягването на всякакво съмнение, използваните в настоящите Общи условия термини имат следното значение:

 • „Доставчик“ – Доставчикът е търговско дружество „УЕБОГАРД” ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206506597, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 68, ет. 1.

1.2.      „Клиент“ – Клиент може да бъде пълнолетно, дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, заявили Услуга/и чрез сайта www.weboguard.com.

1.3.      „Страните“ –  в настоящите Общи условия Доставчикът и Клиентът се наричат заедно за краткост „Страните“.

1.4.      „Услугите”- представлява онлайн услуги, по смисъла на Закона за електронната търговия, предоставяна от Доставчика на Клиента чрез сайта www.weboguard.com, собственост на „УЕБОГАРД“ ООД, ЕИК 206506597, които са дефинирани в раздел III от настоящите Общи условия.

„УЕБОГАРД“ ООД е доставчик на споделени хостинг услуги и услуги по регистрация и управление на домейни. Освен това Доставчикът предоставя и първата по рода си услуга по проверка за на уеб сайтове за съответствие с част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (наричана по-долу за краткост „Директива 2016/2102 от 26.10.2016 г.“) за достъпност на уеб сайтовете за хора с нарушено зрение.

Услугите, предоставяни от Доставчикът са разгледани детайлно в раздел III от настоящите Общи условия.

1.5. „Клиентски профил“ – представлява персонален профил на Клиент на страницата www.weboguard.com, в който Клиентът е създал и е въвел свои данни, необходими за ползване на Услугите. Профилът се управлява от Клиента.

II. Предмет на договора

 

2.1. (1) С настоящите общи условия се регламентират отношенията между„УЕБОГАРД“ ООД, ЕИК 206506597, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 68, ет. 1 (наричано по-долу „Доставчикът“ и/или WeboGuard) и физическите и/или юридическите лица, ползватели на Услугите, предоставяни от Доставчика (наричани по-долу „Клиенти“).

(2) Доставчикът се задължава да предостави една или повече от предлаганите Услуги срещу възнаграждение, платимо от Клиента съгласно условията на настоящите Общи условия и съответния абонаментен план.

2.2. Клиентски профил

За да се възползва от Услугите (споделен хостинг; домейн; одит за достъпност на сайт), предоставяни от Доставчика, Клиентът трябва да създаде свой профил на страницата www.weboguard.com, като попълни следната информация:

 • Имена на Клиента /фирма и правноорганизационна форма на юридическо лице; пълни имена на физическо лице/;
 • Идентификационен номер на Клиента-юридическо лице /ЕИК или друг идентификационен номер/;
 • Адрес на Клиента;
 • Електронен адрес за кореспонденция /електронна поща; имейл/;
 • Телефонен номер за контакт.

На своя Профил Клиентът ще може да управлява използваните Услуги, както и да получава информация за същите (период; видове използвани услуги и др.).

Клиентът се задължава да въведе коректно и точно всички данни, защото те ще бъдат използвани от Доставчика за предоставянето на Услугата, за комуникация с Клиента, както и за издаване на счетоводен документ /напр.фактура/ за предоставената Услуга на Клиента.

Доставчикът не отговаря, ако Клиентът не получи Услугата и/или предоставянето на Услугата/ите бъде преустановено, поради въведени грешни данни.

При промяна на информация, въведена в Профила, Клиентът се задължава да актуализира същата в срок от 5 дни от настъпването на съответната промяна.

Моля, за информация относно обработваните лични данни, прочетете Политиката за сигурност и защита на личните данни.

III. Видове услуги

3.1. Споделен хостинг

3.1.1. Доставчикът предоставя срещу възнаграждение, платимо от Клиента, управление и поддръжка на споделени хостинг услуги, които включват:

 • Осигуряване и предоставяне на Клиента на свободно пространство на сървър на Доставчика;
 • Осигуряване на постоянна връзка на сървъра с Интернет;
 • Техническо управление и поддържане на сървъра от Доставчика;
 • Предоставяне на достъп на Клиента до административен профил за разпореждане с обособеното за съответния Клиент сървърно пространство за извършване на действия по публикуване на информация, обработване, споделяне, изтриване на информация и т.н.;
 • Имейл услуги.

3.1.2. (1) Доставчикът активира Услугата, когато получи от Клиента сумата на възнаграждението, съгласно избрания от Клиента абонаментен план и параметри.

(2) При забавяне в абонаментно плащане, Доставчикът ще изпрати съобщение до Клиента за забавянето. В случай, че в едноседмичен срок от изпращане на съобщението до Клиента, дължимото възнаграждение за услугата съгласно абонаментния план не е заплатено, Доставчикът ще преустанови хостинг услугата до заплащане на съответното възнаграждение.

3.1.3. (1) Доставчикът се задължава да управлява и да извършва техническа поддръжка на услугата и свързаното с нея оборудване, както и да предоставя възможност на Клиента за ползване на избраните хостинг услуги за периода на абонаментния план и съгласно неговите параметри. Доставчикът се задължава да осигурява постоянна връзка на сървъра с Интернет.

(2) Клиентът организира, управлява и поддържа самостоятелно оборудването, с което използва предоставените от Доставчика услуги. Доставчикът не отговаря за техническата изправност на оборудването на Клиента и не отговаря, в случай, че Клиентът не може да ползва Услугите на Доставчика поради техническа повреда или неправилна употреба на оборудването, с което разполага.

3.1.4. (1) Клиентът се задължава да използва обособеното за него сървърно пространство и мощностите на сървъра добросъвестно, разумно, съгласно настоящите Общи условия и спазвайки предвидените от Доставчика ограничения, както и  да не използва технологии, които биха затруднили ползването на услугите на Доставчика от останалите Клиенти или които биха нарушили сигурността и функционирането на сървъра.

(2) При неспазване на задълженията на Клиента по предходната алинея, Доставчикът има право да преустанови временно или да прекрати за постоянно и без предупреждение предоставянето на Услугата до прекратяване на неправомерното поведение на Клиента.

3.1.5. Клиентът се задължава да не използва настоящата услуга за предоставяне на споделен хостинг на трети лица и/или за продажба на сървърни ресурси за хостинг, без предварително даденото изрично съгласие на Доставчика, изразено в писмен вид.

3.2. Регистрация и управление на домейн

 

3.2.1. (1) Доставчикът предоставя срещу възнаграждение, платимо от Клиента, регистрация и управление на домейн. Доставчикът предоставя услугата по регистрация на домейна, след като получи дължимото от Клиента възнаграждение съгласно избрания от Клиента абонаментен план и период.

(2) Освен възнаграждението на Доставчика за предоставянето на Услугата по регистрация и управление на домейн, съгласно абонаментния план, Клиентът се задължава да заплаща и други такси, свързани със самата услуга –  регистрация на домейна, неговото подновяване/ трансфер и др. Тези такси са изрично упоменати в абонаментния план. Доставчикът не определя размера на тези допълнителни такси и не отговаря при промени в същите. 

3.2.2. (1) Услугите, свързани с регистрацията и управлението на домейн включват извършване на справки за свободно име на домейн; регистрирането на името на домейна в посочените от Клиента регистри на имената на домейни в интернет и за избрания от Клиента период; предоставяне на различни функционалностти и възможности за управление на домейна.

(2) При регистрацията на домейна Доставчикът спазва правилата за регистрация на организацията, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid и др.).

(3) Клиентът се задължава да предостави точни, ясни и пълни данни за регистрацията на домейна. Доставчикът не отговаря, в случай че данните, предоставени от Клиента не са пълни, точни и ясни или в случай че Клиентът е допуснал грешка в изписването на името на домейна при заявяването на услугата и това доведе до отказ от регистрация, прекратяване на регистрацията или регистриране на домейн под име, което Клиентът не желае.

(4) Доставчикът не отговаря, ако Клиентът не резервира името на домейна, което е избрал и същото бъде заето от друго лице в периода от заявката до финализирането на регистрацията на домейна.

(5) Всички допълнителни разходи, такси и плащания, които възникнат на някое от основанията, посочени в ал. 3 и 4, са за сметка на Клиента.

3.2.3. (1) Доставчикът предоставя на Клиента потребителско име и парола за управлението на регистрирания домейн. Клиентът се задължава да въведе точно, ясно и коректно цялата необходима информация в регистрите на имена на домейни в Интернет.

(2) Предоставената по-горе информация служи за цел вписването на домейна в съответния регистър на организацията, която поддържа областта на избрания от Клиента домейн. Доставчикът не поддържа тези регистри и не отговаря в случай на изтичане на данни от същия. Информацията, въведена в този регистър е публично достъпна, като Страните изрично декларират, че са запознати с това обстоятелство.

3.2.4. (1) Клиентът може да поднови периода, за който е регистриран неговия домейн, като заплати продължаване на срока на неговата регистрация. Доставчикът ще изпрати електронно писмо за изтичането на срока на предоставената от Клиента електронна поща седем календарни дни преди изтичане на срока, за който е регистриран домейна.

(2) Ако Доставчикът е изпратил писмото по предходната алинея до Клиента, то Доставчикът не отговаря за евентуално причинените вреди и пропуснати ползи, в случай че Клиентът не заплати подновяване на регистрацията на своя домейн и поради тази причина същият заявен за регистрация и/или регистриран от друго лице, домейнът не функционира или е изтрит от съответните регистри.

3.2.5. При упражняване правото на отказ от договора и съответно от настоящата услуга от страна на Клиента, Доставчикът не дължи връщане на заплатени разходи и такси към съответните регистри за вече извършени услуги по регистрация, трансфер на домейни и др. плащания, свързани с функционирането на самата услуга.

3.2.6 (1) Доставчикът предлага услуга по трансфер на домейн от друг доставчик към WeboGuard или обратното срещу възнаграждение. Услугата се извършва след изрична заявка от Клиента.

 • В случай, че клиент на друг доставчик поиска трансфер на домейна си към WeboGuard, бъдещият Клиент следва да предостави електронна поща за кореспонденция и да даде необходимата информация за осъществяване на трансфера, включително се задължава да следва своевременно всички необходими инструкции и действия по осъществяване на трансфера. Доставчикът има право да поиска всякакви документи, удостоверяващи регистрацията на домейна, идентичността на клиента –удостоверение за актуално състояние на юридическо лице, както и всякакви други данни, свързани с регистрацията и управлението на домейна.
 • В случай, че Клиент на Доставчика поиска трансфер на домейна си към друг доставчик, Клиентът трябва да отправи изрично искане за това до Доставчика. WeboGuard ще съдейства на Клиента и новия доставчик в процедурата по трансфер, стига поисканите действия да не противоречат на настоящите Общи условия. В този случай Клиентът трябва да предостави и потребителското си име, както и парола за достъп до домейна, с цел верификация.

(2) Ако поради действие и/или бездействие на другия доставчик и/или лицето, което желае домейна му да бъде трансфериран, трансферът не може да бъде осъществен, Доставчикът WeboGuard не носи отговорност и не дължи възстановяване на заплатеното възнаграждение за услугата по трансфер на домейн.

3.2.7. (1) Клиентът може да поиска трансфер на домейн към друго пълнолетно и дееспособно физическо или юридическо лице – бъдещ или друг настоящ Клиент на Доставчика. В този случай Доставчикът има право да получи пълна и точна информация за бъдещия Клиент, да получи неговото изрично писмено съгласие за прехвърлянето, както и изричното писмено съгласие на досегашния Клиент за прехвърлянето на домейна и данните за достъп до домейна. За да се осъществи трансфер на домейн към бъдещ или друг настоящ Клиент на Доставчика, всички дължими такси, разходи и плащания по абонаментния план трябва да са заплатени.

(2) След като се увери в истиността на предоставените данни и съгласия по предходната алинея, Доставчикът ще осъществи услугата по трансфер на домейн, като Клиентите се задължават да следват инструкциите и да извършват своевременно необходимите действия по трансфера.

3.2.8. (1) Доставчикът има право във всеки един момент да спре достъпа до домейна или до управлението му, в случай че установи, че същият се използва в нарушение на настоящите общи условия, българското или европейското законодателство, добрите нрави или обществения ред, независимо дали нарушението е извършено от Клиента или от трето лице. Доставчикът има право да сигнализира компетентните органи в случай на установяване на нарушение на законодателството или на престъпна дейност, както и във всички други случаи, в които законът изисква това.

(2) В горната хипотеза, Доставчикът има право да изтрие домейна на Клиента от съответния регистър и да прекрати едностранно и без предизвестие предоставянето на услугата и договора с Клиента, без да дължи обезщетение, нито възстановяване на заплатените суми по абонаментния план за вече изврършените услуги, както и другите разходи и такси, свързани с услугата.

3.3. Одит на уебсайт

3.3.1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да предостави на Клиента услуга, която се състои в осъществяване на Одит (проверка) на съответстието на уебсайт на Клиента с въведените от Директива 2016/2102 от 26.10.2016 г. изисквания за достъпност на сайта за хора с нарушено зрение. Одитът се извършва от екипа на Доставчика и включва проверка на уебсайта за наличие на необходимите компоненти, чрез които хората с нарушено зрение могат да използват услугите на съответния уебсайт.

В случай, че уебсайтът на Клиента отговаря на изискванията, Доставчикът ще изпрати електронно писмо на предоставената от Клиента електронна поща, от което ще е видно, че уебсайтът отговаря на изискванията за достъпност по отношение на хората с нарушено зрение. В случай, че Клиентът желае, Доставчикът може да му издаде срещу възнаграждение удостоверение за социална отговорност за съответствие с изискванията на Директива 2016/2102 от 26.10.2016 г. по отношение на хората с нарушено зрение.

Клиентът може да избира измежду следните видове удостоверения:

 • Дигитално удостоверение – ако Клиентът избере този вид удостоверение, същото ще бъде изпратено на предоставената от Клиента електронна поща, като с него ще получи и правото да ползва лого, от което да е видно, че отговаря на изискванията и ще бъде включен в списъка на социално-отговорните сайтове на сайта на Доставчика;
 • Удостоверение на хартиен носител – в случай че Клиентът желае, срещу допълнително възнаграждение, може да бъде издадено и Удостоверение на хартиен носител, което ще бъде изпратено на адрес, посочен от Клиента;
 • Удостоверение на хартиен носител ЛУКС – Клиентът може да избере и Удостоверение на хартиен носител ЛУКС – удостоверението ще бъде поставено в луксозна, рамка и ще бъде изпратено на адрес, посочен от Клиента.

В случай че не желае издаване на нито едно от гореизброените удостоверения, Клиентът ще получи удостоверителния имейл, споменат по-горе, но няма да получи удостоверение, нито ще получи възможност да ползва логото за социална отговорност и няма да бъде включен в списъка на Доставчика за социално-отговорни сайтове.

3.3.2. В случай че Одитът покаже, че уебсайтът на Клиента не отговаря на изискванията за достъпност за хора с нарушено зрение, Доставчикът ще предостави Експертно становище и насоки за привеждане към съответствие на уебсайта на Клиента.

Експертното становище се изготвя от екипа на Доставчика и на база на това становище екипът ще изготви насоки, по които Клиентът да се води, за да направи своя уебсайт, отговарящ на въведените с Директива 2016/2102 от 26.10.2016 г. изисквания за достъпност за хора с нарушено зрение.

Експертното становище и насоките ще бъдат изпратени на електронната поща на Клиента, като с тях Клиентът ще получи и оферта за допълнително платен детайлен одит.

3.3.3. Допълнителни одит услуги

 • Детайлен одит

В случай че при първоначалния Одит се установи, че уебсайтът на Клиента не съответства на изискванията за достъпност, Клиентът ще получи от доставчика горепосочените Експертно становище и насоки, заедно с оферта за извършване на детайлен одит срещу допълнително възнаграждение.

Детайлният одит представлява детайлно проучване на уебсайта от екипа на Доставчика, чрез което да се изгради детайлна картина за съответствието на елементите и функционалностите на уебсайта и след което да може да се изготвят конкретни насоки за подобрение на конкретните елементи и функционалности на уебсайта.

 • Повторен одит

След като приключи с изпълнението на насоките, издадени от Доставчика, Клиентът може срещу възнаграждение да получи от Доставчика услуга по извършване на повторен одит.

Повторният одит ще разгледа извършените промени и ще провери дали съответстват на издадените от Доставчика експертно становище и насоки и дали към момента на извършване на повторния одит уебсайтът на Клиента отговаря на изискванията на Директива 2016/2102 от 26.10.2016 год. за хора с нарушено зрение.

В случай, че след детайлния или повторния одити се установи, че уебсайтът е достъпен за хора с нарушено зрение, Доставчикът ще изпрати електронно писмо на предоставената от Клиента поща, от което ще е видно, че уебсайтът отговаря на изискванията за достъпност. Моля, вижте т. 3.3.1 за повече подробности, относно издаваните Удостоверения.

IV. Начини на плащане

4.1. При създаването на своя клиентски профил Клиентът въвежда информация, която ще послужи при издаване на счетоводен документ /напр.фактура/. Клиентът се задължава да попълни точно и коректно всички данни.

4.2. Клиентът може да заплати на Доставчика цената за конкретната Услуга, с включен ДДС по един от следните начини:

– плащане с банкова карта;

– плащане чрез банков превод.

Банковата сметка на Доставчика, по която следва да бъде заплатена цената за съответната Услуга, ще бъде посочена в издадения от него счетоводен документ, който ще бъде изпратен на Клиента на посочената от него електронна поща.

4.3. Цени

Цените на предлаганите Услуги са детайлно описани на сайта на Доставчика – www.weboguard.com.

На сайта може да откриете различните абонаментни планове за хостинг и домейн услугите, както и цените на услугите за одит за достъпност на уебсайт и други такси, свързани с предоставяните Услуги.

V. Права и задължения на Доставчика

5.1. Доставчикът се задължава да предостави Услугата/ Услугите по настоящите Общи условия на Клиента, който е създал свой Клиентски профил, заявил е една или повече от предлаганите от Доставчика Услуги и е заплатил възнаграждението за съответната Услуга/и по сметката на Доставчика.

5.2. При предоставяне на Услугата Доставчикът се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване, както и всички разпоредби на действащото българско законодателство във взаимоотношенията си с Клиента.

5.3. Доставчикът има право да обработва данните на Клиента само и единствено за предоставяне на Услугата по настоящия договор и за легитимните си интереси. При обработването на данните Доставчикът ще спазва всички принципи и разпоредби на европейското и българското законодателство във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

5.4. (1) Доставчикът има право да осъществява контрол върху използваните от Клиентите услуги и да извършва проверки за съответствие с настоящите Общи условия. В случай, че бъдат констатирани несъответствия/ нарушения с Общите условия, Доставчикът има право да предприеме мерки за преустановяване на нарушението, включително, ако се наложи, да сигнализира компетентните органи.

(2) Спрямо тежестта на нарушението по предходната алинея, Доставчикът може да преустанови временно ползването на Услугата от Клиента или да прекрати едностранно и без предупреждение договора с Клиента. В тази хипотеза, Доставчикът дължи възстановяване само на суми, предплатени от Клиента съгласно абонаментния план за предстоящ период. Всички суми за възнаграждение на Доставчика за вече извършени услуги, такси и други плащания, свързани със самите услуги (като такси регистрация на домейн и др.), платени от Клиента, не подлежат на възстановяване.

VI. Права и задължения на Клиента

6.1.  (1) Клиентът се задължава да заплати възнаграждение на Доставчика за Услугата.

(2) При абонаментни услуги, заплащането на възнаграждението се дължи в началото на абонаментния период и съгласно избрания абонаментен план.

(3) При еднократни услуги заплащането на възнаграждението се дължи преди извършването на съответната Услуга от Доставчика.

6.2. (1) Клиентът има право да ползва Услугата/ите на Доставчика, след като е попълнил точно и коректно данните при създаването на Клиентския си профил и е заплатил дължимата стойност на Услугата.

(2)  Клиентът няма право да преотстъпва предоставената му Услуга на трети лица, без знанието и предварително даденото изрично съгласие на Доставчика, изразено в писмен вид.

6.3. (1) Клиентът се задължава да не нарушава функционирането и сигурността на сървъра, както и да не извършва действия, които биха могли да възпрепятстват предоставянето на услуги на другите Клиенти.

(2) Клиентът се задължава изрично, че няма да използва, която и да е от Услугите, предоставяни от Доставчика за публикуване и разпространение по какъвто и да е било начин и под каквато и да е било форма на материали, противоречащи и/или нарушаващи българското и европейското законодателство, човешките права, добрите нрави, обществения ред, имуществени и неимуществени права и законни интереси на трети лица, в това число авторски права и сродните им права по смисъла на ЗАвПСП, търговски и запазени марки и др.

(3) Клиентът се задължава изрично, че няма да използва, която и да е от Услугите, предоставяни от Доставчика за публикуване и разпространение по какъвто и да е начин на файлове, съдържащи вируси и СПАМ; че няма да използва, която и да е от Услугите, предоставяни от Доставчика за извършване на престъпление или на каквито и да е било действия, забранени от българското и европейското законодателство.

(4) Клиентът се задължава, използвайки Услугите на Доставчика да не разпространява по какъвто и да е било начин и под каквато и да е форма материали, съдържащи и подстрекаващи към дискриминация, тероризъм, расизъм, насилие, заплаха за човешкия живот и/или телесната неприкосновеност на човека.

(5) Доставчикът не носи отговорност за претърпените имуществени и неимуществени вреди или пропуснатите ползи в случай на преустановяване на предоставянето, на която и да е от услугите, в случай че се установи нарушение по предходните алинея на т. 6.3.

6.4. Клиентът няма право да предоставя на трети лица предоставените му Експертно/и становище/а и насоки, получени при използване на услугата за одит на уебсайт.

Въпросните материали представляват обект по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и същите се ползват от защитата на ЗАвПСП. При нарушаване на авторското право върху предоставените експертни становища и насоки, Доставчикът ще бъде принуден да потърси правата си по законоустановения ред.

6.4. Във взаимоотношенията си с Доставчика по повод предоставянето и ползването на Услугата и сайта www.weboguard.com Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване, както и всички разпоредби на действащото българско законодателство.

6.5. Клиентът следва да пази доброто име и авторитета на Доставчика и с никое свое действие не следва да създава предпоставки за накърняване доброто име и/или авторитета на Доставчика.

VII. Прекратяване

7.1. Договорът за предоставяне на Услугите се прекратява:

1) с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Клиента период на абонаментен план (когато такъв план е приложим);

2) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

3) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

4) при смърт на физическо лице; прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

5) едностранно от Доставчика, без предизвестие и без да дължи обезщетение в някоя от хипотезите на т. 6.3. по-горе, когато установи, че предоставяните Услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Европейския съюз или на Република България.

7.2. Клиентът има право да се откаже от ползването на услугата споделен хостинг в срок до 30 календарни дни от активирането на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това. В този случай, Доставчикът ще възстанови на Клиента заплатеното от същия възнаграждение на Доставчика за хостинг услугата.

7.3. (1) Клиентът има право да се откаже от ползването на услугата по регистрация на домейн в срок до 30 дни от активиране на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това. В тези случаи, ако услугата е била вече извършена от Доставчика, последният не дължи възстановяване платената от Клиента сума за вече извършена услуга.

(2) Клиентът има право да се откаже от заявената услуга за извършване на одит на уебсайт преди Доставчикът да е започнал процедурата по одита, като в този случай Доставчикът ще му възстанови заплатената за услугата сума.

(3) Заплатените такси от Доставчика, пряко свързани с предоставянето на услугите на Клиента (напр. такса за регистрация на домейн; трансфер на домейн и други еднократни такси), няма да бъдат възстановени на Клиента и ще бъдат удържани от сумата за възстановяване.

(4) Отказът на Клиента от заявена услуга, предоставяна от Доставчика, следва да бъде изразен изрично и да бъде отправен до Доставчика в писмена форма.

7.4. При всеки случай на прекратяване на взаимоотношенията между Доставчика и Клиента, Доставчикът ще унищожи събраната от Клиента информация във връзка с предоставянето на Услугата след изтичане на законоустановените срокове за нейното съхранение.

VIII. Конфиденциалност

Страните се задължават да не разкриват официално или неофициално пред трети лица конфиденциална информация, предоставена им от другата страна в писмен или устен или друг вид по време на изпълнението на настоящия договор, в това число информация, която им е станала известна във връзка с изпълнението на настоящия договор или им е била предоставена от другата страна, включително и след изпълнението на настоящия договор и/или след неговото прекратяване, освен в случаите, когато съобщаването на информацията се налага с оглед изпълнението на настоящия договор и когато има писмено съгласие за това от другата страна.

IX. Промени на Общите условия

Доставчикът е длъжен в едноседмичен срок (7 дни) да уведоми всеки Клиент при промяна на настоящите Общите условия чрез електронно съобщение, изпратено по електронната поща, предоставена от Клиента. Клиентът може да възрази срещу промените в двуседмичен срок (14 дни) от уведомлението, като ако в този двуседмичен срок Клиентът не се възпротиви срещу промените, то се счита, че Клиентът приема същите и следва занапред да се съобразява и да спазва същите.

Ако Клиентът е променил адреса на електронната си поща и не е спазил задължението си да уведоми за това Доставчика, последният не носи отговорност за неполучаването на уведомлението за промените в Общите условия от страна на Клиента, който е променил електронната си поща и съответно не носи отговорност за произтеклите от това вреди.

Промени в Общите условия ще бъдат публикувани и на сайта www.weboguard.com, като в тази връзка Ви препоръчваме да следите за промени и актуализации.

 

Настоящите Общи условия за ползване са одобрени от екипа на WeboGuard на 24.03.2021 год. и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.